Controle op naleving Arbowet

De verplichtingen uit de Arbowet gelden voor bijna alle bedrijven en worden gecontroleerd door de arbeidsinspectie. Voldoet een organisatie niet, dan mag de inspectie sancties opleggen, zoals boetes of zelfs sluiting van uw bedrijf.


Check per verplichting of uw bedrijf hieraan voldoet:
Risico-inventarisatie en evaluatie maken, met plan van aanpak
Zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren
Ziekteverzuimbeleid voeren
Medewerkers beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld
Bedrijfsongevallen melden bij de arbeidsinspectie
Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek aanbieden
Bedrijfshulpverleningsorganisatie aanstellen
Voorlichting en onderricht geven aan medewerkers over veiligheid en gezondheid
Deskundige hulp inschakelen bij de uitvoering van arbozaken


Hulp inschakelen

Naleving van de continu aangepaste verplichtingen vraagt om veel kennis en ervaring. Is het voor u niet haalbaar al deze expertise zelf in huis te hebben?

Schakel dan hulp in. Ik ondersteun u bij het implementeren van alle vereisten uit de Arbowet en onderliggende wetten en besluiten. Dat is inclusief de specifieke eisen voor úw branche (indien aanwezig).